افتتاح طرح هادی روستای افکشت خراسان جنوبی

105

افتتاح طرح هادی روستای افکشت ، خراسان جنوبی با حضور آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

pixel