سامانه هوشمند سازی مدارس

43

نظر مدیرانی که مدرسه آنها توسط شرکت هوش مصنوعی و آقای جباری در شاهرود هوشمند شده است این مدارس از سامانه جامع اتد که در هوشمند سازی مدارس سراسر کشور کاربرد دارد استفاده میکنند که شامل سامانه محتوا سازی،پیامرسان درون مدرسه ای،سامانه ثبت حضور و غیاب آنلاین،سامانه ارسال پیامک ورود و خروج به اولیا و سایر موارد می باشد