با خاطره کیارستمی - «اولی ها»

534

"اولی ها " (۱۳۶۳ )فیلم مستندی است از شاگردان کلاس اول مدرسه . با بازیگری محمد دادرس به عنوان ناظم مدرسه و بچه های مدرسه توحید .