خدمات درمان در صندوق آینده ساز

706
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به عنوان یک سازمان بیمه گر اجتماعی و در راستای ارائه خدمات درمانی به عنوان یکی از وظایف خود با رویکرد جدید در سال 1398 اقدام به پایه ریزی طرحی جدید در زمینه درمان نموده و بدین ترتیب با ایجاد زیرساخت خدمات بیمه درمان و صدور دفترچه های خدمات درمانی خود، این سال را نقطه عطفی در آغاز شکل گیری هویت سازمانی خویش قرار داده است.
pixel