بازدیداستاندارگیلان ازعملیات اجرایی بهسازی دفن زباله

159

بازدید استاندار گیلان از عملیات اجرایی بهسازی محل دفن زباله در سروان رشت آبان ماه 1395