مستند کوتاه مجتمع پلاستیک طبرستان

91
مستند کوتاه بخش هایی از صحبت های مدیر فروش محترم مجتمع پلاستیک طبرستان جناب آقای مهندس فیاض
pixel