تولید محصول

37

#عشق، #محبت، #دانش دریغ کردنی نیستند. به هستی ببخش هر آنچه داری. به انسان ها بیاموز هر آنچه می دانی.... تا از نسیم پر مهر الطاف الهی هر لحظه سرشار باشی. خدمت به انسان های مشتاق بهترین روزی الهی برای من بوده و هست. سپاس از مهرتان که مثل همیشه کنارم هستید. #لیلی_نعیمی #کاندیدای_دکتری #روانشناسی_بالینی #رواندرمانگر #معنادرمانگر #واقعیت_درمانگر #طرحواره_درمانگر #کوچ #فراترازبودن

leilynaeemi
leilynaeemi 2 دنبال کننده