جلسه هم اندیشی تحلیل سیستم های اجتماعی و تکنیکی مورخ 13-11-97

91

جلسه هم اندیشی تحلیل سیستم های اجتماعی و تکنیکی مورخ 13-11-97 در مرکز ملی فضای مجازی