نقض برجام-fatf

592
#تریبون_روشن_مردم عباس گودرزی نماینده مردم؛ در صحن رسمی مجلس:
pixel