دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 19

64

شماره نوزده-1397/10/02 در برنامه شماره نوزدهم دیدبان حقوق کسب و کار از : توقف پرداخت سود روز شمار سپرده های کوتاه مدت از اول بهمن ماه 1397 متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi