بررسی برند - brand study

11
این تحقیق برای کمک به توسعه دارایی های برند الزامی است و معمولاً برای درک آگاهی و تجربه مصرف کنندگان از برند شما و رقبایتان انجام می شود. مصرف کنندگان تا چه حد از برند شما آگاهی دارند؟
pixel