بدنسازی و ورزش مخصوص-حضرت آیت الله نکونام

274

این بدن90 کیلو است وقتی 20 کیلو آن مرده است کاری ازش نمیاید برو تو آزمایشگاه ببین چند ملیارد سلول مرده دارید این سلول های مرده نمیگذارد جن ملک پیغمبرامام پیدا شود خواب مرده میبیند مال این نیست که بد و حرام خوار است برای اینست که در بدنش پر از مرده است از رده خارج شده این هزینه میکند آن را میکشد ولی او زنده نیست در بدن این سالک باید تمام اعضا و جوارحش را از مرده تطهیر کند ورزش میکنید یه مشت مرده ها را کنار میگذاردمیخواهی قدرتمند شوی اول ببین چقدرت مرده است...