تولید کفش از تفاله قهوه

117

محققان از تفاله قهوه کفش تولید کردند.