روبات پلیس

110

روبات پلیس به برقراری امنیت سی و سومین اجلاس ملل جنوب شرق آسیا (آ سه آن) در سنگاپور کمک می کند