در لبنان چه خبر است؟

967
اعتراضات اخیر در لبنان به دلیل بی توجهی دولت در عرصه های اقتصادی و مالیاتی ایجاد شده. البته اعتراض هایی که نه سیاسی است و نه جناحی، بلکه اقتصادی است.
pixel