معرفی دکتر سرکشیک زاده در شبکه یک سیما

846

دکتر سرکشیک زاده و اولین حضور در شبکه یک سیما در برنامه ونوس www.drsarkeshikzadeh.com www.dinikonkoor.com www.asatidbartar.com