معرفی سه تن از شخصیت های موسیقی بستکی

209

نویسنده متن : آرمان اسدپور تصحیح متن : ماه لی لی نصیری تدوین : آرمان اسدپور گوینده : سید مهدی ابراهیمی با تشکر از حمید بستکی ، سبحان جامه دار و آرمان اسدپور www.bastakiha.ir