پروژه سیمولینک Matlab (نمودار رله)

42

با سیمولینک متلب می توان مدارات الکتریکی، مدل های مکانیکی و موارد مشابه را شبیه سازی کرد، به طوری که نمودارهای عملکرد آن در محور زمان نمایش داده شوند. برای این کار تنظیمات سیمولینک مهم است، که در این پروژه اشاره شده پروژه های برنامه نویسی خود را در enahang.ir ثبت کنید: 09017414869

pixel