شاهنامەخوانی

220

گروه فردوسی با آهنگسازی و خوانندگی فرید الهامی بخشهایی از عاشقانەهای کلاسیک و معاصر ادبیات ایران زمین را بە دو زبان فارسی و کردی اجرا کردند.

علی دشتی
علی دشتی 0 دنبال کننده