تخریب ساختمان: توپ تخریب و سایر روش های تخریب ساختمان

749

Demolition. Wrecking ball and other methods of destruction of houses

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7 هزار دنبال کننده