مجموعه نکات آموزش مداحی قسمت پنجم- حسین معینی

730

مجموعه نکات آموزش مداحی (طریق ارادت) قسمت پنجم.این برنامه در ماه صفر المعظم سال 1396 از شبکه استانی بوشهر پخش شد که مورد استقبال خیل عظیمی از هم استانی ها و دیگر استان ها قرار گرفت. (موضوع جلسه پنجم: انقلابی گری،بصیرت افزایی،گفتمان سازی و نقش مداح در هدایت جامعه)