سخن اهل باطن/ اولین کار آدمی آن است که مانند آب شود

262
pixel