تحلیل پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS

270
گراف پد
گراف پد 21 دنبال‌ کننده

شماره تماس 09128186605. لینک دریافت https://graphpad.ir/reliability-analysis-with-spss/ معمولاً در اولین گام‌های تحلیل پرسشنامه دو مفهوم روایی (اعتبار) و تحلیل پایایی پرسشنامه (اعتماد) مورد بحث قرار می‌گیرند. پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. در این ویدئو با استفاده از نرم‌افزار SPSS به ارایه یک مثال آموزشی در یافتن ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی می‌پردازیم.

گراف پد
گراف پد 21 دنبال کننده