انعکاس خبر کارگاه آموزشی قوانین تجاری در شبکه جام جم

97

انعکاس خبر کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات قراردادهای تجاری بین الملل در خبر شبکه جهانی جام جم