چرا انسانیت قبل از دینداری؟

15
چرا انسانیت قبل از دینداری؟ قسمت اول از مجموعۀ «انسانیت قبل از دیانت» تهیه شده در یوتیوب شیخ حبیب علی جفری ترجمه و پخش: انجمن آنتی شبهات «انجمن آنتی شبهات» ✾ @anti_shobahat
آنتی شبهات 121 دنبال کننده
pixel