نقش تشکل ها در مشارکت عمومی خصوصی

103

صحبت های مهندس رضا حیدریون درباره نقش سازمان های مردم نهاد در پروژه های مشارکت محور