نقش تشکل ها در مشارکت عمومی خصوصی

170
صحبت های مهندس رضا حیدریون درباره نقش سازمان های مردم نهاد در پروژه های مشارکت محور
pixel