جلسه سوم سیستم عامل(پردازش و حالات آن)

111
آموزش مفهوم پردازش در سیستم عامل و آشنایی با حالات پردازش و معرفی زمانبندی
pixel