زمین پاک_هوای پاک_کاردستی و خلاقیت کودکان_ذهن خلاق_الودگی هوا برای کودکان

424

آلودگی هوا با توجه به برش درختان، سوزاندن چوب، سوزاندن سوختهای فسیلی، دود آزاد شده از کارخانه ها و صنایع، دود ناشی از وسایل نقلیه هوای ما آلوده می شود. آلودگی هوا سبب آسیب به آثار تاریخی زیبای ما نیز می شود. برای کاهش آلودگی، باید اقدامات پیشگیرانه ای انجام دهیم.هوای پاک و زمین سبز حق تمام بچه هاست.والدین عزیز شما می توانید با کاردستی خلاقانه و سرگرمی های خلاقانه مراقبت از زمین و هوا و طبیعت را به کودکانتان اموزش دهید. ذهن خلاق درکنار کودکان شماست:creative-mind.ir

creative_mind.ir 1 دنبال کننده
pixel