مبارزه با جاهلیت

43

** امروزه در زندگی غربی خواسته های نفسانی تبدیل به قانون می شود. ** حجت الاسلام حاج ابوالقاسم از تقابل حق و باطل در اعصار حال و گذشته خواهد گفت...

pixel