سرباز موساد

865
ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس بین المللی آمریکا از استراتژی لانه زنبور سرخ می گوید
pixel