مربی گری چگونه عمل می کند؟

144

- مربی گری در درون انسان است. - هدف نهایی مربی گری، رساندن مخاطبان به بهترین خودشان است. - مربی گری چگونه عمل می کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره ی 58) http://tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=472EntryID=1799

pixel