راه تسخیر قلوب مردم

7,048

چهار چیزی که حضرت علی علیه السلام به فرزندشان امام حسن علیه السلام سفارش کردند.