آدم های بحران (میزبان شیعه)

1,420

مجموعه آدم های بحران روایت قهرمانانی است که در بهترین ایام زندگی خود به یاری سیل زدگانی شتافتند که در بدترین روزگار زندگی خود به سر می بردند.