فرهنگ سازمانی-سارا کَنَدِی

384
www.rasabook.com فرهنگ سازمانی-سارا کَنَدِی فرهنگ سازمان در ارزش‌ها، سیاست‌ها، نگرش‌ها، ساختارها و باورهایش مشهود است. این یک دارایی ملموس است که روحیه و عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌توان آن را ساخته، پرورش و تغییر داد. در این دوره، سخنگو و مشاور "سارا کَنَدِی" فرهنگ سازمانی را تعریف می‌کند و انواع مختلفی از فرهنگ‌های امروز را مورد بررسی قرار می‌دهد.
pixel