ریاضی نهم: فصل ۵ صفحه ۸۴ (تجزیه با استفاده از فاکتورگیری و اتحاد مربع دو جمله)

211
توضیح چگونگی فاکتورگیری و تجزیه به کمک اتحاد مربع دو جمله و ارائه چند مثال
pixel