موج دوم بارش ها و آماده باش شهرداری ناحیه 6 منطقه ۲۰

101

آماده باش کامل و تلاش شبانه روزی معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۰ و شهرداران در نواحی هفتگانه شهرداری منطقه ۲۰ در موج دوم بارش های تهران در گفت و گو با سروش خرد شهردار ناحیه 6 شهرداری منطقه ۲۰ تهران