اسکن لیزری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

745

فیلم اسکن لیزری محل اولین کنفرانس و نمایشگاه BIM و ساختمان اداری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توسط اسکنر لیزری انقلابی GeoSLAM ZEB-REVO ، اطلاعات بیشتر: www.nprco.com/gs