فیلم | اظهارات دکتر موسوی از مرکز اصلی درمان بیماران کرونا

1,089

نصر: اظهارات دکتر موسوی از شرایط بیمارستان مسیح دانشوری؛ مرکز اصلی ارجاع، بستری و درمان بیماران کرونا / امروز

pixel