آشنايي با آيين‌نامه‌هاي ارتقاء و ترفيع اعضاي هيات علمي - مدرس دكتر افراشته

10
اين وبينار توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد قائم‌شهر با همكاري معاونت علمي واحد در تاريخ شنبه 13 دي 1399 برگزار گرديد: مباحث مطرح شده به شرح ذيل مي باشد: آشنايي با آيين نامه هاي ارتقاء مرتبه علمي مراحل درخواست ارتقاء مرتبه علمي بخشنامه هاي امتياز فرهنگي بخشنامه هاي امتياز پژوهشي بخشنامه هاي امتياز اجرايي حداقل امتياز هاي لازم براي استادياري حداقل امتياز هاي لازم براي دانشياري حداقل امتياز هاي لازم براي استادي
pixel