مصاحبه با استاد پیام بهرامپور -نظام نامناسب آموزشی کشور

19
مصاحبه با استاد پیام بهرامپور نویسنده، مدرس و سخنران - یکی از اولین مدعیان تغییر نظام آموزشی در کشور چرا نیاز است سیستم آموزشی ایران تغییر پیدا کند؟ اکنون که نمی توانیم سیستم آموزشی را تغییر دهیم چه می توانیم بکنیم
pixel