اپتوژنتیک

527
علوم شناختی 612 دنبال‌ کننده
527 بازدید
اشتراک گذاری
اپتوژنتیک به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که با بکارگیری علوم اپتیک، لیزر و ژنتیک، تحولی در مطالعه واحدهای عملکردی سیستم عصبی پدید آورده است. با استفاده از روش های دست ورزی ژنتیکی می توان انواع پروتئین های حساس به نور از جمله کانال های یونی را به سلول وارد نمود و سپس با استفاده از نور لیزر عملکرد سلول را تحت کنترل درآورد. برای این منظور از اپسین های تحریکی (در طول موج نوری آبی) و مهاری (در طول موج نوری نارنجی) استفاده می شود. این تکنیک قابلیت تحریک نوری و ثبت الکتروفیزیولوژی را به صورت همزمان فراهم می
علوم شناختی 612 دنبال کننده
pixel