4- سرمایه گذاری روی دلار (قسمت اول) | پادکست ایمانی راد | سرمایه گذاری برای همه

62
در ایران همه سرمایه گذاری روی ارز را منحصر به دلار امریکا و آنهم به صورت اسکناس می کنند در حالیکه در بازارهای جهانی امکانات بسیار گسترده ای برای سرمایه گذاری روی ارزهای مهم جهانی وجود دارد. در این اپیزود با شناسایی ارزهای معتبر جهانی روش های سرمایه گذاری در این بازارها توضیح داده می شود و در چندین بند ویژگی بازارهای ارز بین المللی باز خواهد شد.
pixel