گزارش روز پایانی فعالیت کاروانِ جهادیِ خانواده کودکان فرشته اند..پروژه مهر آفتاب

58
به راستی که انسان خلیفه خداست به روی زمین؛ هنگامی که دستانش معجزه می آفرینند.. قدم هایش ، امید.. و اراده اش شادی.. مگر هدف زیستن نبود؟ پس چه زیستنی زیباتر از خلق لبخند...؟
pixel