تحریف ایه الحکم بغیر ما انزل الله توسط بزرگان تکفیریت

89

مقایسه ای میان تفسیر سلف صالح و بزرگان تکفیریت (سید قطب،محمد قطب و مودودی) از ایات الحکم بغیر ما انزل الله

ریگای حق
ریگای حق 448 دنبال کننده