جشن عید مبعث در خانه ای بی

323

سه چهار نفرشان حسابی ذوق کرده بودند... همان هایی که به زحمت لبخندشان را می دیدی نه این که تا به حال شادی نکرده باشند، انگار هوای دلشان حسابی تازه شده بود... جشن عید مبعث پیامبر مهر بود، پیامبر مهربانی... وقت مهر ورزی بود، کسی هم کوتاهی نکرد، دلخوشی خیلی از پروانه ها به همین چیز هاست... شاید به یک آهنگ، به یک تحرک، به کمی شادی... برای مشاهده خبر به لینک زیر بروید http://bit.ly/ebmabas