وعده های فراموش شده

1,344

دولت یازدهم با روی کار امدن وعده هایی به مردم داد که اکنون آنها را فراموش کرده است و آن وعده ها به انحراف رفته است.برجام یکی از وعده های گشایشی بود که به انحراف کشیده شد و اشتغال و تولید وعده ای بود که فراموش شد