معرفی شرکت کننده در جشنواره کسب و کار برتر

228

معرفی شرکت کنندگان جشنواره کسب وکار برتر ملی با همکاری صندوق کار آفرینی امید و برنامه حرف حساب از گروه اقتصادی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران