افتتاح پردیس سینمایی لاله پارک تبریز

20

با افتتاح پردیس سینمایی لاله پارک تبریز تعداد سال های سینمای استان به 30 سالن رسید

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel