سخنرانی خانم دكتر مینایی پور در همدان پخش زنده از امید

111

صحبت های خانم دكتر مینایی پور در افتتاحیه رقابت های توپی دانش آموزان دختر كشور همدان پخش زنده از شبكه امید