قابلیت منحصر به فرد نردبانهای ماگیروس - سنگین کار صنعت

231

قابلیت های منحصر به فرد نردبان های ماگیروس در حمل مصدوم با برانکارد در معابر تنگ و باریک